Gegevensbescherming

Privacybeleid –
XXLKW Beveiligd Parkeren Elbebrücke GmbH

De eerlijke omgang met uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming omvat dit begrijpelijke informatie. In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u daarom hoe wij persoonsgegevens in principe en in het bijzonder op onze websites verwerken. Wij informeren u ook over uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij streven ernaar deze informatie zo beknopt en begrijpelijk mogelijk te maken, maar ook voldoende gedetailleerd. Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze websites en sociale mediaprofielen. Als u precies wilt weten wat de hier gebruikte gegevensbeschermingstermen betekenen, vindt u een lijst met definities in de Algemene verordening gegevensbescherming (art. 4 DSGVO).

In één oogopslag

Gegevensverwerking bij XXLW Secure Parking Elbebrücke GmbH
Wij verzamelen persoonsgegevens van klanten, medewerkers en zakenpartners, alsmede van bezoekers van de website voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het nakomen van wettelijke verplichtingen en voor onze eigen doeleinden, zoals het afhandelen van onze interne processen en reclame. Indien nodig geven wij gegevens door aan interne en externe instanties, bijvoorbeeld overheden. Wij bewaren de gegevens slechts zolang als het betreffende doel en de wettelijke voorschriften dat vereisen.

Cookies
Wij verkopen geen gegevens. Ons webaanbod wordt niet gefinancierd door reclame. Wij gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën uitsluitend om het gebruik van onze website te analyseren en de weergave van inhoud mogelijk te maken.

Uw rechten
Wij geven u te allen tijde informatie over uw door ons verwerkte gegevens en de mogelijkheid tot correctie, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking. U hebt ook het recht op gegevensoverdracht en het recht om met klachten contact op te nemen met de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (www.lda.bayern.de) of de toezichthoudende autoriteit in uw land.

Neem contact op met
De onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens is XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH, Raiffeisenallee 6a, 82041 Oberhaching. Vragen over gegevensbescherming bij XXLKW moeten worden gericht aan datenschutz@hauptstein.de.

1. algemene informatie en verplichte informatie

Verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming (basisverordening gegevensbescherming en federale wet gegevensbescherming) is de

XXLKW Beveiligd Parkeren Elbebrücke GmbH
Raiffeisenallee 6a
82041 Oberhaching
Telefoon: 089 / 665197-0
Fax: 089 / 665197-70
Zie voor meer informatie het impressum.

Functionaris voor gegevensbescherming
XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH heeft msecure GmbH aangesteld als externe functionaris voor gegevensbescherming. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming bereiken op goetz.blechschmidt@msecure.de.

Doeleinden van de gegevensverwerking
XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH is een dienstverlener voor voornamelijk middelgrote ondernemingen. Persoonsgegevens komen meestal voort uit contacten met contactpersonen of uit de tewerkstelling van personeel. Door onze activiteiten kunnen wij in contact komen met persoonsgegevens van onze cliënten en hun klanten. Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk en discreet.

Persoons- en persoonsgebonden gegevens worden door XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH verwerkt om diensten te kunnen aanbieden en leveren, bestellingen te verwerken en te factureren, overeenkomsten te sluiten en uit te voeren, wettelijke verplichtingen na te komen, zakelijke en statistische evaluaties te maken, sollicitaties te verwerken, informatie te verstrekken en veiligheidsmaatregelen uit te voeren. De verwerking van persoonsgegevens voldoet dus aan de gegevensbeschermingsrechtelijke machtigingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), d.w.z. in het algemeen op basis van ons gerechtvaardigd belang, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of, indien van toepassing, voor de uitvoering van contracten met natuurlijke personen. Indien wij buiten de bovengenoemde omstandigheden persoonsgegevens verwerken, gebeurt dit op basis van toestemming.

Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten hetgeen noodzakelijk is. In het bijzonder verkopen wij geen persoonsgegevens aan derden.

Aard van de persoonsgegevens

 • Van klanten en belanghebbenden: adres- en contactgegevens, contractgegevens, gegevens over de aankoop van producten en diensten, gegevens over facturering, gegevens over de belangstelling voor diensten
 • Van medewerkers van onze klanten en zakenpartners: adres- en contactgegevens
 • Van onze medewerkers: Adresgegevens, contactgegevens, bankgegevens, persoonsgegevens
 • Van aanvragers: adres- en contactgegevens en verstrekte persoonsgegevens
 • Van zakenpartners en leveranciers: Adresgegevens, contactgegevens, contractgegevens
 • Van website bezoekers: Gebruiksgegevens, contactgegevens (indien vrijwillig verstrekt)

Herkomst van de persoonsgegevens
XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH verzamelt de gegevens doorgaans rechtstreeks bij de desbetreffende persoon. In sommige gevallen worden persoonsgegevens aan ons doorgegeven door klanten, zakenpartners of overheidsinstanties.

Openbaarmaking van persoonsgegevens
Voor de verwerking van gegevens doen wij soms een beroep op partners en onderaannemers. In de regel blijft de verantwoordelijkheid hiervoor bij XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH liggen. Om onze processen af te handelen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, kan het nodig zijn persoonsgegevens door te geven aan:

 • Overheidsorganen die gegevens ontvangen op basis van wettelijke voorschriften (bv. overheidsinstanties, socialezekerheidsinstellingen, wetshandhavingsinstanties).
 • Interne eenheden die betrokken zijn bij de uitvoering van bedrijfsprocessen (bv. personeelszaken, boekhouding, verkoop, IT)
 • Externe instanties die betrokken zijn bij de afhandeling van bedrijfsprocessen (dienstverleners en onderaannemers, bijvoorbeeld reclamebureaus, IT-dienstverleners, belastingadviseurs, samenwerkingspartners)

Indien gegevens in het kader van een overeenkomst inzake gegevensverwerking aan de in opdracht gegeven verwerkers worden doorgegeven, gebeurt dat altijd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben met deze bedrijven contracten gesloten die ons instructie- en controlerechten verlenen met betrekking tot de gegevens. Zij verplichten de verwerkers tevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden uw persoonsgegevens gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag ervan niet langer van toepassing is, tenzij de verdere opslag ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of wettelijke opslagverplichtingen de verwijdering verhinderen. Dit omvat bijvoorbeeld opslagverplichtingen uit hoofde van de belastingwetgeving (10 jaar). Wanneer de voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden uw gegevens afgeschermd of gewist, tenzij de opslag nog noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst of de handhaving van rechten.

Contact via contactformulier / e-mail / fax / post
Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier, fax, post of e-mail, worden uw gegevens verwerkt voor de afhandeling van de aanvraag. Wij hebben er een legitiem belang bij dergelijke gegevens te verwerken en op te slaan om vragen van gebruikers te kunnen beantwoorden, bewijsmateriaal te bewaren om redenen van aansprakelijkheid en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze wettelijke bewaarplicht voor zakelijke brieven.

Wij kunnen uw gegevens en contactverzoek opslaan in onze systemen voor klanten- en orderbeheer. Wij bewaren vragen van gebruikers met wie wij een contractuele relatie hebben tot twee jaar na beëindiging van het contract. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt verwijdering plaats na het verstrijken daarvan; in het geval van fiscale bewaarplichten is dat 10 jaar. In andere gevallen wissen wij de gegevens zodra het doel is bereikt, d.w.z. het betreffende gesprek met u is beëindigd, omdat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd.

Opmerking over e-mails en e-mailtoepassingen

Houd er rekening mee dat niet-gecodeerde e-mails en e-mailtoepassingen die via het internet worden verzonden, onvoldoende beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedure
Sollicitaties die ons elektronisch of per post worden toegezonden, worden elektronisch of handmatig verwerkt voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure.

Indien uw sollicitatiedocumenten “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” bevatten (bv. foto, informatie over godsdienst of burgerlijke staat), verstrekt u deze gegevens uit vrije wil, met uitzondering van ernstige handicaps. U kunt uw aanvraag zonder deze gegevens indienen; dit heeft geen invloed op uw kansen om te solliciteren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering van opdrachten, waaronder in dit geval ook de beoordeling van de geschiktheid voor een vacature.

Indien na voltooiing van de sollicitatieprocedure een arbeidsverhouding met u wordt aangegaan, worden uw sollicitatiegegevens overgebracht naar het personeelsbestand en opgeslagen met inachtneming van de desbetreffende voorschriften inzake gegevensbescherming. Als u na afloop van de sollicitatieprocedure geen baan wordt aangeboden, worden uw ingediende sollicitatiebrief en documenten 6 maanden na verzending van de afwijzing verwijderd om te kunnen voldoen aan eventuele vorderingen en bewijsverplichtingen volgens de AGG.


2. website en sociale media

Logging (serverlogbestanden)
Wanneer u onze websites bezoekt, registreren onze webservers bepaalde informatie die uw browser met het verzoek meestuurt. Dit zijn het IP-adres dat u gebruikt of uw internetprovider, gegevens over de gebruikte browser (type, taal, versie) en het besturingssysteem, alsmede de website van waaruit u ons bezoekt.

Deze informatie is nodig om de inhoud van onze website correct af te leveren en de functionaliteit van de technologie van onze website te waarborgen. Bovendien worden ze gebruikt ter verdediging tegen pogingen tot aanvallen op onze webservers, met inbegrip van het verstrekken van informatie aan autoriteiten voor wetshandhavingsdoeleinden. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij bovengenoemde doeleinden. De loggegevens worden na 7 dagen gewist. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Gebruik van cookies
De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Wij bewaren en verwerken cookies die nodig zijn om elektronische communicatie uit te voeren of om bepaalde functies uit te voeren op basis van ons legitieme belang bij een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van haar diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Cookie Consent Tool van Borlabs
Deze website gebruikt de Borlabs-cookie, die een technisch noodzakelijke cookie(borlabs-cookie) plaatst om uw toestemming voor cookies op te slaan.

Borlabs Cookie verwerkt geen persoonsgegevens.

Het borlabs-cookie slaat de toestemming op die u hebt gegeven bij het betreden van de website. Als u deze toestemming wilt intrekken, hoeft u alleen maar de cookie in uw browser te verwijderen. Wanneer u de website opnieuw opent/herlaadt, wordt u opnieuw gevraagd om uw toestemming voor cookies. U kunt de cookie-instellingen ook altijd hier wijzigen: [borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie-instellingen wijzigen” element=”link” /]

Gebruik van Myfonts
Deze site gebruikt MyFonts. Dit zijn lettertypes die in uw browser worden geladen wanneer u onze website bezoekt om te zorgen voor een uniform lettertype bij de weergave van de website. De verstrekker is Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA. Om de naleving van de licentievoorwaarden en het aantal maandelijks bekeken pagina’s te controleren, geeft MyFonts uw IP-adres samen met de URL van onze website en onze contractuele gegevens door aan zijn servers in de VS. Volgens Monotype wordt uw IP-adres onmiddellijk na de overdracht verwijderd.
geanonimiseerd zodat niet meer naar een persoon kan worden verwezen (anonimisering).

Voor meer informatie verwijzen we naar het privacybeleid van Monotype op
https://www.monotype.com/

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze
De informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wanneer Google Maps is geactiveerd,
Google mag Google Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypes. Op
Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om tekst en
Lettertypes correct weergeven.
Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanwezigheid.
aanbiedingen en in het gemakkelijk vinden van de plaatsen die wij op de website aangeven. Dit vertegenwoordigt
een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1. 1 lit. f GDPR. Mits een overeenkomstige
Indien toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 6. 1 lit. a
DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot
informatie in de eindapparatuur van de gebruiker (bijvoorbeeld “device fingerprinting”) in de zin van de GVTO. De
Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Aanwezigheid in de sociale media

 1. Wij onderhouden profielen of fanpagina’s in sociale media om te communiceren met de daar aangesloten en geregistreerde gebruikers en om informatie te verstrekken over onze producten, aanbiedingen en diensten. De Amerikaanse aanbieders zijn gecertificeerd onder het zogenaamde Privacy Shield en zijn dus verplicht de Europese gegevensbescherming na te leven. Wanneer u ons profiel in het betreffende netwerk gebruikt en oproept, gelden de respectievelijke gegevensbeschermingsinformatie en gebruiksvoorwaarden van het betreffende netwerk.
 2. Wij verwerken de gegevens die u ons via deze netwerken toestuurt om met u te communiceren en uw berichten daar te beantwoorden.
 3. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de communicatie met gebruikers en onze externe presentatie voor reclamedoeleinden overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Voor zover u de verantwoordelijke voor het sociale netwerk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is de rechtsgrondslag art. 6 lid. 1 S. 1 lit. De kennisgevingen inzake gegevensbescherming, informatiemogelijkheden en bezwaarmogelijkheden (opt-out) van de respectieve netwerken vindt u hier:

SSL- of TLS-codering
Om de gegevens die aan ons worden doorgegeven te beschermen en ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming door ons, maar ook door onze externe dienstverleners, worden nageleefd, hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Daarom worden onder meer alle gegevens tussen uw browser en onze server via een beveiligd SSL- of SSL-protocol verzonden. TLS encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

3. uw rechten

U heeft de volgende rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR):

 • om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig art. 15 DSGVO. Dit omvat de doeleinden van de verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers van de gegevens, de geplande opslagperiode, de oorsprong van hun gegevens, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (profilering);
 • de correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 17 DSGVO om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Overeenkomstig art. 18 DSGVO de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen indien u: de juistheid van de gegevens betwist; de verwerking onwettig is en u het wissen van uw gegevens weigert; wij uw gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims af te dwingen; u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan de uwe.
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
 • overeenkomstig artikel 7, lid 7. 3 DSGVO om de aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 21 DSGVO. Als uw bezwaar gericht is tegen directe reclame, zullen wij dit onmiddellijk uitvoeren. Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Albert Hauptstein Bauunternehmung e. K. of een derde partij en uw bezwaar is gebaseerd op uw bijzondere situatie, zullen wij hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of wij uw gegevens nodig hebben om juridische claims af te dwingen.
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. Als u van mening bent dat wij uw rechten en onze verplichtingen onder de GDPR niet adequaat hebben nageleefd, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De voor ons verantwoordelijke autoriteit is het Beierse Staatsbureau voor gegevensbescherming in Ansbach, www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html;
  Het is mogelijk dat wij niet volledig aan alle rechten kunnen voldoen, bijvoorbeeld vanwege wettelijke vereisten. Indien wij in een dergelijk geval uw aanvraag geheel of gedeeltelijk moeten afwijzen, zullen wij u de redenen voor de afwijzing meedelen.