Ochrana údajov

Zásady ochrany osobných údajov –
XXLKW Bezpečné parkovanie Elbebrücke GmbH

Spravodlivé zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité. Podľa európskych zákonov o ochrane údajov sem patria zrozumiteľné informácie. V našom vyhlásení o ochrane údajov sa preto dozviete, ako v zásade spracúvame osobné údaje, a to najmä na našich webových stránkach. Informujeme vás aj o vašich právach podľa zákonov o ochrane údajov. Snažíme sa, aby tieto informácie boli čo najstručnejšie a najzrozumiteľnejšie, ale zároveň aby boli dostatočne podrobné. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú aj na naše webové stránky a profily na sociálnych sieťach. Ak chcete vedieť presnejšie, čo znamenajú pojmy týkajúce sa ochrany údajov, ktoré sa tu používajú, nájdete zoznam definícií vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (článok 4 DSGVO).

Na prvý pohľad

Spracovanie údajov v spoločnosti XXLW Secure Parking Elbebrücke GmbH
Osobné údaje zhromažďujeme od zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov, ako aj od návštevníkov webových stránok na iniciovanie a plnenie zmlúv, plnenie zákonných povinností a na naše vlastné účely, ako je spracovanie našich interných procesov a reklama. V prípade potreby odovzdávame údaje interným a externým orgánom, napr. úradom. Údaje uchovávame len tak dlho, ako to vyžaduje príslušný účel a právne predpisy.

Cookies
Údaje nepredávame. Naša webová ponuka nie je financovaná z reklamy. Súbory cookie a iné technológie sledovania používame výlučne na analýzu používania našich webových stránok a na umožnenie zobrazovania obsahu.

Vaše práva
Kedykoľvek vám poskytneme informácie o vašich údajoch, ktoré spracúvame, ako aj možnosť ich opravy, vymazania a vznesenia námietky proti spracovaniu. Máte tiež právo na prenos údajov a právo obrátiť sa s prípadnými sťažnosťami na dozorný orgán pre ochranu údajov, ktorý je za nás zodpovedný (www.lda.bayern.de), alebo na dozorný orgán vo vašej krajine.

Kontakt
Za spracovanie vašich údajov je zodpovedná spoločnosť XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH, Raiffeisenallee 6a, 82041 Oberhaching. Otázky týkajúce sa ochrany údajov v spoločnosti XXLKW by ste mali adresovať na datenschutz@hauptstein.de.

1. všeobecné informácie a povinné informácie

Zodpovedný orgán
Zodpovedným orgánom v zmysle zákonov o ochrane údajov (základné nariadenie o ochrane údajov a spolkový zákon o ochrane údajov) je

XXLKW Bezpečné parkovanie Elbebrücke GmbH
Raiffeisenallee 6a
82041 Oberhaching
Telefón: 089 / 665197-0
Fax: 089 / 665197-70
Ďalšie informácie nájdete v tiráži.

Úradník pre ochranu údajov
Spoločnosť XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH vymenovala spoločnosť msecure GmbH za externého úradníka pre ochranu údajov. Úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese goetz.blechschmidt@msecure.de.

Účely spracovania údajov
Spoločnosť XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH je poskytovateľom služieb prevažne pre stredne veľké podniky. Osobné údaje zvyčajne vznikajú pri kontakte s kontaktnými osobami alebo pri zamestnávaní zamestnancov. Pri svojej činnosti môžeme prísť do kontaktu s osobnými údajmi našich klientov a ich zákazníkov. S takýmito údajmi zaobchádzame s náležitou dôvernosťou a diskrétnosťou.

Spoločnosť XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH spracúva osobné údaje a údaje týkajúce sa osôb, aby mohla ponúkať a poskytovať služby, spracovávať a fakturovať objednávky, uzatvárať a plniť zmluvy, plniť zákonné povinnosti, vytvárať obchodné a štatistické vyhodnotenia, spracovávať žiadosti o zamestnanie, poskytovať informácie a vykonávať bezpečnostné opatrenia. Spracúvanie osobných údajov je teda v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov uvedenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR), t. j. vo všeobecnosti na základe nášho oprávneného záujmu, na plnenie právnych povinností alebo prípadne na plnenie zmlúv s fyzickými osobami. Ak budeme spracúvať osobné údaje nad rámec vyššie uvedených okolností, bude sa tak diať na základe súhlasu.

Osobné údaje nespracúvame nad rámec nevyhnutného. Osobné údaje najmä nepredávame tretím stranám.

Povaha osobných údajov

 • Od zákazníkov a zainteresovaných strán: Adresné a kontaktné údaje, zmluvné údaje, údaje o nákupe výrobkov a služieb, údaje o fakturácii, údaje o záujme o služby
 • Od zamestnancov našich zákazníkov a obchodných partnerov: adresa a kontaktné údaje
 • Od našich zamestnancov: Adresné údaje, kontaktné údaje, bankové údaje, osobné údaje
 • Od žiadateľov: adresa a kontaktné údaje a poskytnuté osobné údaje
 • Od obchodných partnerov a dodávateľov: Údaje o adrese, kontaktné údaje, údaje o zmluve
 • Od návštevníkov webovej stránky: Údaje o používaní, kontaktné údaje (ak boli poskytnuté dobrovoľne)

Pôvod osobných údajov
Spoločnosť XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH zvyčajne získava údaje priamo od príslušnej osoby. V niektorých prípadoch nám osobné údaje zasielajú zákazníci, obchodní partneri alebo orgány verejnej moci.

Zverejňovanie osobných údajov
Na spracovanie údajov niekedy využívame partnerov a subdodávateľov. Zodpovednosť za to spravidla nesie spoločnosť XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH. Na účely spracovania našich procesov alebo plnenia zákonných povinností môže byť potrebné odovzdať osobné údaje:

 • Verejné orgány, ktoré dostávajú údaje na základe zákonných predpisov (napr. orgány verejnej moci, inštitúcie sociálneho poistenia, orgány činné v trestnom konaní).
 • Interné jednotky zapojené do realizácie obchodných procesov (napr. ľudské zdroje, účtovníctvo, predaj, IT)
 • Externé subjekty zapojené do spracovania obchodných procesov (poskytovatelia služieb a subdodávatelia, napr. reklamné agentúry, poskytovatelia IT služieb, daňoví poradcovia, spolupracujúci partneri)

Ak sa údaje odovzdávajú povereným spracovateľom v rámci zmluvy o poverenom spracovaní, vždy sa tak deje v súlade so zákonmi o ochrane údajov. S týmito spoločnosťami sme uzavreli zmluvy, ktoré nám udeľujú práva na pokyny a kontrolu v súvislosti s údajmi. Spracovateľom tiež ukladajú povinnosť prijať primerané technické a organizačné opatrenia a dodržiavať zákony o ochrane údajov.

Doba uchovávania osobných údajov
Ak to nie je výslovne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, vaše osobné údaje budú vymazané alebo zablokované hneď, ako pominie účel ich uchovávania, pokiaľ ich ďalšie uchovávanie nie je nevyhnutné na evidenčné účely alebo pokiaľ vymazaniu nebránia zákonné povinnosti uchovávania. Patrí sem napríklad povinnosť skladovania podľa daňových zákonov (10 rokov). Po uplynutí predpísanej lehoty uchovávania sa vaše údaje zablokujú alebo vymažú, pokiaľ ich uchovávanie nie je stále potrebné na uzavretie zmluvy alebo na vymáhanie práv.

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára / e-mailu / faxu / pošty
Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, faxu, pošty alebo e-mailu, vaše údaje budú spracované na účely vybavenia žiadosti. Máme oprávnený záujem spracúvať a uchovávať takéto údaje, aby sme mohli odpovedať na otázky používateľov, uchovávať dôkazy z dôvodu zodpovednosti a v prípade potreby plniť naše zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania obchodnej korešpondencie.

Vaše údaje a žiadosť o kontakt môžeme uložiť do našich systémov na správu zákazníkov a objednávok. Požiadavky používateľov, s ktorými máme zmluvný vzťah, uchovávame do dvoch rokov od ukončenia zmluvy. V prípade zákonných archivačných povinností sa vymazanie uskutoční po ich uplynutí; v prípade daňových zákonných povinností je to 10 rokov. V ostatných prípadoch údaje vymažeme hneď po dosiahnutí účelu, t. j. po ukončení príslušnej konverzácie s vami, keďže príslušné skutočnosti boli definitívne objasnené.

Poznámka k e-mailom a e-mailovým aplikáciám

Upozorňujeme, že nešifrované e-maily a e-mailové aplikácie odosielané cez internet nie sú dostatočne chránené pred neoprávneným prístupom tretích strán.

Ochrana údajov v žiadostiach a v procese podávania žiadostí
Žiadosti zaslané elektronicky alebo poštou budú spracované elektronicky alebo manuálne na účely spracovania žiadosti.

Ak vaše prihlasovacie dokumenty obsahujú „osobitné kategórie osobných údajov“ (napr. fotografiu, informácie o náboženskom vyznaní alebo rodinnom stave), tieto údaje zverejníte slobodne, s výnimkou závažného zdravotného postihnutia. Žiadosť môžete podať aj bez týchto údajov, čo neovplyvní vaše šance na podanie žiadosti.

Právnym základom spracovania je plnenie zmlúv, ktoré v tomto prípade zahŕňa aj posúdenie vhodnosti na voľné pracovné miesto.

Ak sa s vami po ukončení procesu podávania žiadosti uzavrie pracovný pomer, údaje z vašej žiadosti sa prenesú do osobného spisu a uložia sa v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov. Ak vám po ukončení výberového konania nebude ponúknuté pracovné miesto, vaša žiadosť a dokumenty budú vymazané 6 mesiacov po odoslaní zamietnutia, aby ste mohli splniť všetky nároky a povinnosti predložiť dôkazy podľa AGG.


2. webové stránky a sociálne médiá

Protokolovanie (súbory denníka servera)
Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery zaznamenávajú niektoré informácie, ktoré váš prehliadač prenáša spolu s požiadavkou. Ide o IP adresu, ktorú používate, alebo poskytovateľa internetových služieb, údaje o použitom prehliadači (typ, jazyk, verzia) a operačnom systéme, ako aj o webovú stránku, z ktorej nás navštívite.

Tieto informácie sú potrebné na správne poskytovanie obsahu našej webovej stránky a na zabezpečenie funkčnosti technológie našej webovej stránky. Okrem toho sa používajú na obranu proti pokusom o útoky na naše webové servery vrátane poskytovania informácií orgánom činným v trestnom konaní. Právnym základom je náš oprávnený záujem na vyššie uvedené účely. Údaje denníka sa vymažú po 7 dňoch. Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Používanie súborov cookie
Internetové stránky čiastočne používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie sa používajú na to, aby boli naše webové stránky užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladajú sa v prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie. Po skončení návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ukladáme a spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu na technicky bezchybnom a optimalizovanom poskytovaní svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto sú v tomto vyhlásení o ochrane údajov uvedené samostatne.

Nástroj na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie od spoločnosti Borlabs
Táto webová stránka používa súbor cookie spoločnosti Borlabs, ktorý nastavuje technicky nevyhnutný súbor cookie(borlabs-cookie) na ukladanie vašich súhlasov so súbormi cookie.

Spoločnosť Borlabs Cookie nespracúva žiadne osobné údaje.

Súbor cookie borlabs-cookie ukladá súhlas, ktorý ste udelili pri vstupe na webovú stránku. Ak chcete tieto súhlasy odvolať, jednoducho vymažte súbor cookie vo svojom prehliadači. Pri opätovnom vstupe na webovú lokalitu alebo jej načítaní budete opäť požiadaní o súhlas so súbormi cookie. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť aj tu: [borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Zmena nastavení súborov cookie“ element=“link“ /]

Používanie písiem Myfonts
Táto stránka používa MyFonts. Ide o písma, ktoré sa načítajú do prehliadača pri návšteve našej webovej lokality, aby sa zabezpečilo jednotné písmo pri zobrazovaní webovej lokality. Poskytovateľom je spoločnosť Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA. S cieľom overiť dodržiavanie licenčných podmienok a počet mesačných zobrazení stránok spoločnosť MyFonts prenáša vašu IP adresu spolu s adresou URL našej webovej stránky a našimi zmluvnými údajmi na svoje servery v USA. Podľa spoločnosti Monotype bude vaša IP adresa vymazaná okamžite po prenose.
anonymizované tak, aby sa na danú osobu nemohli uvádzať žiadne ďalšie odkazy (anonymizácia).

Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Monotype na adrese
https://www.monotype.com/

Mapy Google
Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
Ak chcete používať funkcie Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Táto stránka
Informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.
Poskytovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv. Keď sú aktivované Mapy Google,
Spoločnosť Google môže na účely jednotného zobrazovania písiem používať písma Google Fonts. Na stránke
Keď vyvoláte Mapy Google, prehliadač načíta potrebné webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa mohol zobraziť text a
Správne zobrazenie písiem.
Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našej online prezentácie.
ponuky a uľahčenie vyhľadávania miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. To predstavuje
oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 lit. f GDPR. Za predpokladu, že zodpovedajúci
Ak bol vyžiadaný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 lit. a
DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas umožňuje ukladanie súborov cookie alebo prístup k
informácie v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia) v zmysle TTDSG. Stránka
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ.
Podrobnosti nájdete tu:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Prítomnosť v sociálnych médiách

 1. Spravujeme profily alebo fanúšikovské stránky v sociálnych médiách s cieľom komunikovať s používateľmi, ktorí sú tam pripojení a zaregistrovaní, a poskytovať informácie o našich produktoch, ponukách a službách. Poskytovatelia z USA sú certifikovaní v rámci tzv. štítu na ochranu súkromia, a preto sú povinní dodržiavať európsku ochranu údajov. Pri používaní a prístupe k nášmu profilu v príslušnej sieti platia príslušné informácie o ochrane údajov a podmienky používania príslušnej siete.
 2. Údaje, ktoré nám pošlete prostredníctvom týchto sietí, spracúvame, aby sme s vami mohli komunikovať a odpovedať na vaše správy.
 3. Právnym základom spracovania osobných údajov je náš oprávnený záujem na komunikáciu s používateľmi a naša externá prezentácia na účely reklamy v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Pokiaľ ste udelili osobe zodpovednej za sociálnu sieť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, právnym základom je článok 6 ods. 1 S. 1 lit. Oznámenia o ochrane údajov, možnosti informovania a možnosti námietky (odhlásenia) príslušných sietí nájdete tu:

Šifrovanie SSL alebo TLS
S cieľom chrániť údaje, ktoré nám boli zaslané, a zabezpečiť, aby sme my, ale aj naši externí poskytovatelia služieb dodržiavali predpisy o ochrane údajov, sme prijali primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Preto sa okrem iného všetky údaje medzi vaším prehliadačom a naším serverom prenášajú prostredníctvom zabezpečeného protokolu SSL alebo SSL. Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača. Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

3. vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte tieto práva:

 • požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame v súlade s článkom 15 DSGVO. To zahŕňa účely spracovania, kategóriu osobných údajov, kategórie príjemcov údajov, plánované obdobie uchovávania, pôvod ich údajov, ako aj existenciu automatizovaného rozhodovania (profilovania);
 • požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré ukladáme, v súlade s článkom 16 DSGVO;
 • podľa článku 17 DSGVO požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré ukladáme, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • V súlade s článkom 18 DSGVO požadujte obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak: spochybňujete presnosť údajov; spracúvanie je nezákonné a odmietate vymazanie vašich údajov; vaše údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na vymáhanie právnych nárokov; vzniesli ste námietku proti spracúvaniu, pokiaľ ešte nebolo rozhodnuté, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi.
 • v súlade s článkom 20 DSGVO získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi;
 • podľa článku 7 ods. 3 DSGVO kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý nám udelili. To má za následok, že v budúcnosti už nemôžeme pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu;
 • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa článku 21 DSGVO. Ak je vaša námietka zameraná proti priamej reklame, okamžite ju uplatníme. Ak je spracúvanie vašich údajov založené na oprávnenom záujme spoločnosti Albert Hauptstein Bauunternehmung e. K. alebo tretej strany a vaša námietka je založená na vašej konkrétnej situácii, vyhovieme jej, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, alebo ak vaše údaje nepotrebujeme na vymáhanie právnych nárokov.
 • podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s článkom 77 DSGVO. Ak sa domnievate, že sme nedostatočne dodržali vaše práva a naše povinnosti podľa GDPR, máte právo podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu údajov. Zodpovedným orgánom je Bavorský krajinský úrad pre dohľad nad ochranou údajov v Ansbachu, www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html;
  Je možné, že nebudeme môcť v plnej miere dodržať všetky práva, napr. z dôvodu zákonných požiadaviek. Ak budeme musieť v takomto prípade vašu žiadosť úplne alebo čiastočne zamietnuť, budeme vás informovať o dôvodoch zamietnutia.